De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich met een groot aantal zaken bezig die zich in en om de school afspelen.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten:

Oudergeleding                                 Afvaardiging/ taken
Eelbren Harrewijn        Secretaris/Opstellen agenda en actie- en besluitenlijst
Michel van Bruggen                          Contactpersoon naar oudervereniging
Tamara Mourits  Communicatie naar achterban via nieuwsbrief en website / Arbo

Personeelsgeleding
 
Marije Stolker         Voorzitter
Annelies Vollebregt                            Contactpersoon GMR / Brede school
Hilde Venema          Arbo
                            
                                                            
   

 

De MR geeft in de komende periode aan de volgende onderwerpen prioriteit:

  • Pedagogisch klimaat en veiligheid (voor kind, binnen stamgroep / school / team).
  • Verkeersveiligheid rondom de brede school.
  • Aandachtspunten / resultaten 2-jaarlijkse enquête onder kinderen / team / ouders.
  • Ouderbetrokkenheid en communicatie.

Als jullie vragen hebben, benader dan gerust de MR leden persoonlijk of mail naar [email protected]