Zorgbreedte

Kinderen met specifieke behoeften

De school biedt kinderen zorg op een hoogwaardig ‘basisondersteuningsniveau’. Niettemin zullen sommige kinderen aangewezen zijn op specifieke arrangementen. We spreken in dat geval van ‘extra ondersteuning’. Deze wordt zo mogelijk binnen school en met hulp van het samenwerkingsverband passend onderwijs aangeboden. Met de invoering van de zorgplicht in het primair onderwijs zijn de schoolbesturen verplicht om voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk ondersteuning te bieden.

Een van de uitgangspunten van ons onderwijs is: De zorg voor een ononderbroken ontwikkelingsgang. De ontwikkelingen van het kind dienen nauwlettend in de gaten te worden gehouden. Deze zorg begint op groepsniveau. Het zorgplan geeft aan hoe we ondersteuning aan bieden aan groepsleiders die hulp vragen. Het zorgplan geeft aan welke voorzieningen er zijn en hoe die ingezet worden. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen in onze school geholpen kunnen worden, waardoor verwijzing naar de speciale basisschool alleen gebeurt als het aantoonbaar noodzakelijk is.

Ondanks alle maatregelen die we treffen binnen de normale gang van zaken in ons onderwijs, om voor de kinderen van onze school een doorgaande ontwikkeling mogelijk te maken, worden we regelmatig geconfronteerd met kinderen waar dit niet voldoende voor is. In dit zorgplan beschrijven we hoe we kinderen, die belemmeringen ondervinden in het leer- en ontwikkelingsproces, opvangen, eventueel verhelpen, en als het kan, leer- en ontwikkelingsproblemen proberen te voorkomen door een individuele leerroute aan te bieden.

 

(zie Downloads voor het zorgplan)

 

Agenda