Skip to main content

Over de Zevensprong

Jenaplan

De Zevensprong is een Jenaplanschool waarin we werken met stamgroepen, de basisprincipes en de 5 pijlers: gesprek, spel, werk, viering en wereldoriëntatie.

Een school waarin de kinderen uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen.

De pijlers gesprek, spel, werk, viering en wereldoriëntatie zijn essentieel voor ons onderwijs.

Wereldoriëntatie, het hart van ons onderwijs

Binnen het Jenaplanonderwijs staat wereldoriëntatie centraal. Waar op andere scholen de vakken, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis, als afzonderlijke vakken worden gegeven, is dit bij ons samengevoegd in bijvoorbeeld een schoolbreed project of een kort thema.

 

Ervaren, ontdekken en onderzoeken

Binnen wereldoriëntatie kijk je naar, oriënteer je je op en verdiep je je in de wereld om je heen en als geheel. Je neemt de wereld waar met al je zintuigen. De kennis die de kinderen hebben opgedaan, leren ze toe te passen in hun eigen wereld. Een voorbeeld: binnen het project Europa, krijgen de kinderen topografie van de Europese landen aangeboden, leren ze over de geschiedenis van Europa, leren ze tellen in de verschillende talen, koken ze buitenlands en leren ze welke dieren en planten waar voorkomen in andere Europese landen.

Binnen de Zevensprong gebruiken we de methode alles in 1 om ons thematisch onderwijs aan te bieden. In het schooljaar 2022-2023 gaan we aan de slag met de volgende thema’s: 

Thema

periode

opening

sluiting

Dieren

 september –  oktober

 29 augustus

 14 oktober

Geloof

 november –  december

 1 november

 16 december

Bouwen

februari –  maart

 9 januari

11 of 12  maart

Moderne Geschiedenis

 maart –  april

 13 maart

 21 april

Nederland

 mei –  juni

 22 mei

6 juli

 

Het leerplein heeft een aantal voordelen:

 • De kinderen zijn gemotiveerder en meer betrokken wanneer ze zelf invloed hebben op hun eigen leerproces
 • Het leren van kinderen staat centraal
 • De kinderen leren door sociale interactie
 • Bij het leren op een leerplein kun je goed inspelen op verschillende leervoorkeuren en behoeftes
 • Het leren in een leerplein is een voorbereiding op de maatschappij
 • Het sluit aan op het vervolgonderwijs

Het leerplein

Vanaf het schooljaar 2020-2021 hebben we in de Brede School een leerplein ingericht.

Een leerplein is een grote ruimte waar tegelijkertijd meer dan één groep kinderen zit te werken onder begeleiding van meerdere groepsleiders, studenten of andere begeleiders

 

Met het leerplein willen we kinderen op nog meer verschillende manieren het onderwijs aanbieden. In het schooljaar 2019-2020 hebben we hier een start mee gemaakt. In verband met Covid-19 hebben we niet alle activiteiten kunnen inzetten die we met elkaar bedacht hadden. In de jaarplanning staat opgenomen hoe we het leerplein willen koppelen aan de thema’s waarbinnen we werken en welke extra activiteiten er geboden gaan worden. (passend bij de mogelijkheden die we hebben)

Gesprek

Wij beginnen onze dag altijd in een kring. Nu zijn wij als Jenaplanschool daar allang niet bijzonder meer in. In ons onderwijs kennen wij een heleboel soorten kringen. Er zijn verschillende kringvormen. Bijvoorbeeld: de filosofiekring, het forum, de krantenkring, boekenkring of vertelkring. Natuurlijk vinden er op een dag ook gesprekken plaats tussen werkende en spelende kinderen en groepsleerkrachten en kinderen.

Filosoferen

Filosoferen draagt bij aan burgerschapsvorming van kinderen. Het gaat bij het filosoferen met kinderen om het democratische burgerschap. Door de dialoog met elkaar aan te gaan leren de kinderen luisteren naar een ander. Ze leren dat er meerdere meningen zijn en dat je als je van mening verschilt met elkaar in gesprek kan gaan. Filosoferen met kinderen is o.a. gericht op de vorming van democratische vaardigheden en attitudes. Het wil vooral bijdragen aan de ontwikkeling van competenties, die worden genoemd als belangrijk voor kritisch democratisch burgerschap. Het filosoferen met kinderen in een democratische praktijk, een situatie in de school waarin kinderen democratie kunnen praktiseren. 

Filosoferen met kinderen is gebaseerd op uitgangspunten als:

 • kinderen zijn gelijkwaardig, ze overleggen en gaan in dialoog met elkaar;
 • kinderen vormen een mening, op basis van argumenten en dat doen ze zelf, onafhankelijk van anderen, verschillen van mening wordt gewaardeerd.

Democratisch burgerschap vraagt om bepaalde competenties, die de kinderen moeten ontwikkelen. De belangrijkste competenties zijn:

 • Het erkennen van verschillen;
 • Het in dialoog gaan over de verschillen;
 • Het waarderen van verschillen;
 • Het vreedzaam oplossen van conflicten;
 • Het in staat zijn om een oordeel te vormen; (kritisch denken)
 • Het ontwikkelen van een eigen identiteit, waardoor hij verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn handelen;
 • Belangstelling voor en deelname aan de samenleving.

De filosofische dialoog behoeft geen eenduidige antwoorden, oplossingen of besluiten. Wederzijds begrip en inzicht in elkaars denken is het -beoogde- resultaat (Jos Kessels, 2002)

Spel

Door samen te spelen leren kinderen rekening te houden met elkaar. Ook tijdens het spelen leren kinderen: dat wat de kinderen meemaken tijdens het spel maken ze tot iets van zichzelf (tijdens het spelen van een spelletje Ganzenbord oefen je op een speelse manier het optellen tot de 20 d.m.v. het gooien van de dobbelstenen).  Al spelend leren kinderen zich aan afspraken en regels te houden en op een natuurlijke manier de dingen te ervaren en te ontdekken. Spelenderwijs brengen kinderen problemen tot een oplossing. Ze leren zich emotioneel te uiten en tegelijkertijd met hun emoties om te gaan. Er is een grote variëteit in spelvormen, die afwisselend vrij of (be)geleid zijn.

Werk

Op de Zevensprong krijgen de kinderen voor het rekenen, taal en spelling instructie in niveaugroepen. Dit zijn meestal jaargroepen. Er is ook instructie voor begrijpend lezen, het aanvankelijk- en voortgezet lezen en wereldoriëntatie. We kennen blokuren waarin wordt gewerkt aan bijvoorbeeld rekenen, taal of spelling. Op deze manier leren kinderen al heel vroeg wat zelfstandig werken is. Ze krijgen een weektaak op, waarin veel werk zit, zodat ze zelfstandig aan het werk kunnen.

Ook maken we een werkstuk, een w.o.(wereldoriëntatie) opdracht, bouwen, of maken we een tekening. Vaak veel opdrachten die je samen uitvoert, want samen kunnen werken vinden we belangrijk.

Viering

In de school wordt de week afgesloten door een weeksluiting. Het programma spreken we met elkaar af, al dan niet met een thema. Onderdelen uit een weeksluiting zijn o.a. drama, dans, een gedicht voordragen, een liedje. Vaak komen onderwerpen die in die week aan de orde zijn geweest of zijn gebeurd in zo'n weeksluiting terug.

Ongeveer per twee weken is een stamgroep aan de beurt om een weekopening te verzorgen. Dit kan binnen een thema zijn of een zelfverzonnen idee. Als start van een project hebben we met de hele school ook regelmatig zo’n weekopening, alleen wordt deze door de groepsleiders verzorgd.

Naast de vieringen van de weekopening en sluiting, vieren we het Boekenbal, Sinterklaas, Kerst, Carnaval en het Zomerfeest met elkaar.

Back to top